DHT näidis

DHT moodul peab olema ühendatud kontrolleri või anduri mooduliga.

NB! Kui Teie DHT moodulil on üks jalg eemaldatud nagu alloleval pildil, tuleb koodis muuta ümber #define DHTPIN D4 D3-ks.

Vajaminevad teegid:

lib_deps = ITTIoT, DHT sensor library, Adafruit Unified Sensor

Näidiskood prindib välja antud hetke temperatuuri ja niiskuse väärtused.

Kui pärast programeerimist ilmub väärtuste asemele NAN, tuleb USB kaabel lahti ühendada ja uuesti ühendada!

// Includes global variables and librarys that the DHT uses
#include <Arduino.h>
#include <ittiot.h>
#include <Ticker.h>
#include <DHT.h>
 
#define WIFI_NAME "name"
#define WIFI_PASSWORD "password"
 
#define DHTPIN D3   // Pin where DHT shield is connected. Change this to D4 if the shield has no legs removed.
#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22 (AM2302)
 
// Create an object for DHT sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
 
// Create an object for Ticker library
Ticker timeTicker;
 
bool sendDataFlag;
 
// Ticker library callback, which will occur 0.5 second interval.
void sendData()
{
 sendDataFlag=true;
}
 
void iot_received(String topic, String msg) {}
 
// Function started after the connection to the server is established.
void iot_connected()
{
 // Send message to serial port to show that connection is established
 Serial.println("MQTT connected callback");
 // Send message to MQTT server to show that connection is established
 iot.log("IoT DHT example!");
}
 
void setup()
{
 // Initialize serial port and send message
 Serial.begin(115200); // setting up serial connection parameter
 Serial.println("Booting");
 
 //iot.setConfig("wname", WIFI_NAME);
 //iot.setConfig("wpass", WIFI_PASSWORD);
 iot.printConfig(); // print IoT json config to serial
 iot.setup(); // Initialize IoT library
 
 // Initialize DHT library
 dht.begin();
 
 // Initialize Ticker interval and callback
 timeTicker.attach(1, sendData);
}
 
void loop()
{
 iot.handle(); // IoT behind the plan work, it should be periodically called
 
 if(sendDataFlag)
 {
  sendDataFlag = false;
  // Read humidity and temperature
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
 
  // Create a buffer to store strings to being sent later
  char buf[10];
 
  // Convert temperature value messages to strings and send to the MQTT server
  String(t).toCharArray(buf,10);
  iot.publishMsg("temp",buf);
 
  // Convert humidity value messages to strings and send to the MQTT server
  String(h).toCharArray(buf,10);
  iot.publishMsg("hum",buf);
 }
}
et/iot/examples/dht.txt · Last modified: 2023/01/28 10:00 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0