AVR praktilised näited

Praktilised näited on üles ehitatud ühtse läbiva stiiliga ja on võimalikult konkreetsed. Iga näide algab lühikese teoreetilise taustaga, andes nii vajalikud põhiteadmised harjutuses järgnevale praktilisele osale. Praktiline osa sisaldab endas tarkvara lähtekoodi kommenteeritud näidet. Üldjuhul on koodinäites kasutatud Kodulabori teeki, aga mõne näite puhul ka otsest registrite seadistamist. Kui Kodulabori teeki ei kasuta, siis on soovitav keskenduda teegi funktsioonide näidetele, kuna need seletavad lahti, kuidas on mingi teegi funktsioon realiseeritud.

 

Ülesehitus

Praktiliste näidete peatükkide juures on toodud loetelu näite läbimiseks vajalikest eelteadmistest. Loetelus on viited raamatu teistele peatükkidele, mis on tähistatud teemakohaste ikoonidega:

  • [HW] Näites kasutatud riistvara moodul
  • [LIB] Näites kasutatud tarkvara teegi osa
  • [ELC] Viide elektroonika baasteadmiste peatükile
  • [AVR] Viide AVR mikrokontrolleri mooduli peatükile
  • [PRT] Viide teisele harjutusele

Näidete baastarkvara

Nagu eespool öeldud, on praktilised koodinäited koostatud Robootika Kodulabori teegi baasil. Teeki on kirjutatud enimkasutatavad AVR spetsiifilised operatsioonid ja Kodulabori moodulitega seotud protseduurid. Teegi kasutamine tähendab, et kasutaja ei pea moodulite töölepanekuks kirjutama riistvaralähedast, registritega toimetavat programmikoodi, kuigi see võimalus on alati olemas. Riistvaraga suhtleva tarkvara eraldamine näidetest ja harjutusülesannetest võimaldab kasutajal keskenduda oma algoritmi loomisele, mitte riistvaraga seotud eripäradele. Teisalt tähendab see aga ka seda, et kui kasutatakse otse siin raamatus toodud näiteid kompileeruvad need ainult juhul, kui kasutatakse Robootika Kodulabori teeki ja riistvara. Muudel juhtudel tuleb näitekoode oluliselt muuta ja kohandada need kasutatavale riistvaraplatvormile. Kõige lihtsam on seda teha vaadates teegi lähtekoodi ja kopeerides sealt vajaliku funktsiooni sisu oma lähtekoodi ning teha vajalikud kohandused. Robootika Kodulabor teek on koos lähtekoodiga vabalt allalaetav aadressilt: http://home.roboticlab.eu/et/files

Näidete koodistiil

Näidisprogrammid on kirjutatud ühtses stiilis, et programmikood oleks ülevaatlikum. Ühtne stiil teeb programmi loetavaks ja välistab kergemate süntaksivigade tekkimise. Kindlat stiili on soovitatav järgida ka harjutusülesannete tegemisel. Stiili peamised iseloomustajad:

  • Programm, selle funktsioonid ja muutujad on inglise keelsed ning väiketähtedega, kus sõnu eraldab alakriips.
  • Funktsioonid on kujul objekt_tegevus_subjekt.
  • Olulisemad kohad programmis on kommenteeritud eesti keeles.
  • Iga C-keele plokk (tähistatud loogeliste sulgudega { ja } ) algab ja lõpeb eraldi real, kui raamatu formaat ei nõua teisiti.
  • Plokid on tabuleeritud tabulaatorklahviga. Reasiseselt tabulaatorit ei kasutata.
et/examples.txt · Last modified: 2024/07/04 13:20 by rojarl
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0