Ethernet

Seotud mooduliga: [HW] Kontrollermoodul

See teegi osa sisaldab Kodulabori etherneti kasutamise funktsioone.

Konstandid

 • static uint8_t mymac[6] = {0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x24} - kontrolleri MAC aadress (võib valida suvalise aadress, kuid oluline on, et ühes võrgus aadressid ei korduks).
 • static uint8_t myip[4] = {192,168,1,100} - IP aadress vastavalt kohtvõrgule, viimane number tuleb ise valida, juhul kui see on võrgus juba hõivatud.
 • static uint8_t buf[BUFFER_SIZE+1] - andmepuhvri suurus (tavaliselt 600+1 baiti).

Funktsioonid

 • void ethernet_standby(void)

Viib etherneti kontrolleri magavasse (madala energiatarbega) olekusse.

 • void ethernet_init(uint8_t *mac, uint8_t *ip)

Etherneti kontrolleri algseadistus koos MAC ja IP aadressidega. Parameetrid:

 • *mac - MAC aadressi massiiv.
 • *ip - IP aadressi massiiv.
 • uint16_t ethernet_get_packet (uint16_t maxlen, uint8_t* packet)

Kuulab võrku, kuni saab endale mõeldud ja andmeid sisaldava andmepaketi. Parameetrid:

 • maxlen - maksimaalne lubatud andmepuhvri suurus.
 • *buffer - massiiv, kuhu salvestab vastuvõetud andmed edasiseks töötluseks.
 • Kui pakett on saabunud, tagastab saabunud paketi pikkuse baitides, vastasel juhul tagastab 0.
 • uint16_t ethernet_analyse_packet(uint8_t *buf,uint16_t plen)

Analüüsib, kas vastuvõetud andmepakett sisaldab URL-i kohta andmeid. Vajadusel vastab pingile. Parameetrid:

 • *buf - andmete massiiv, mida analüüsida.
 • plen - saabunud paketi pikkus baitides.
 • Tagastab URL-i esimese tähemärgi aadressi. Kui URL on tühi, siis tagastab 0.
 • uint16_t ethernet_load_data (uint8_t *buf,uint16_t pos, const prog_char *progmem_s)

Laeb veebilehe kuvamiseks html-koodi kontrolleri programmimälust TCP saatmise puhvrisse. Parameetrid:

 • *buf - andmemassiiv, mida saata TCP kaudu.
 • pos - andmete lõpu aadress puhvris, mida tuleb jälgida, kui andmeid üksteise järele laadida sinna. Esimene aadress on 0.
 • *progmem_s - stringi nimi, mis on salvestatud programmi mällu ja kust andmed laetakse saatmise massiivi.
 • Tagastab andmejada lõpu aadressi, mida saab sisestada parameetrina järgmise html-koodi laadimiseks.
 • void ethernet_print_webpage (uint8_t *buf,uint16_t dlen)

Kuvab veebilehte vastavalt valmislaetud html-koodile. Parameetrid:

 • *buf - andmemassiiv, kuhu html on valmis laetud.
 • dplen - andmete lõpu aadress puhvris, milleni kuvab koodi.

 

Näide

#include <string.h>
#include <homelab/module/ethernet.h>
 
// Veebilehe koostamiseks eraldi funktsioon
uint16_t ethernet_load_webpage(uint8_t on_off);
 
// MAC ja IP peavad olema unikaalsed oma kohtvõrgus,
// kahte ühesugust aadressi ei saa olla seadmetel.
// See MAC on suvaliselt võetud (üldjuhul pole vaja muuta)
static uint8_t mymac[6] = {0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x24};
 
// IP vastavalt kohtvõrgule (viimane number valida ise)
static uint8_t myip[4] = {192,168,1,100};
 
//andmejada pikkus
static uint16_t gPlen; 
 
//Andmete puhvri suurus
#define BUFFER_SIZE 600
static uint8_t buf[BUFFER_SIZE+1];
 
int main(void)
{
 
  uint16_t pktlen;
  char *str; 
 
  // Etherneti initseerimine vastavalt etteantud aadressidele
  ethernet_init(mymac, myip);			
 
  while(1)
  {
    // Võtab vastu pakette, kuni saab endale määratud andmetega paketi
    pktlen=ethernet_get_packet(BUFFER_SIZE, buf);
 
    // Teeb paketi eeltöötluse ja vastab "ping" paketile. Tagastab URL-i.
    gPlen=ethernet_analyse_packet(buf,pktlen);
 
    // Kui on URL-is on infot, siis hakkab seda analüüsima
    if (gPlen!=0)
    {        
      // Laeb URL-i aadressiosa viita "str". Olgu veel öeldud, et 
      //URL-is on neli esimest kohta IP aadressi numbrid.    
      str = (char *)&(buf[gPlen+4]);
 
    // Otsib URL-ist stringi "/x"       
    if (strncmp("/x",str,2)==0)
    {
      // Laeb veebilehe
      gPlen = ethernet_load_webpage(0);	      
    }		                 
 
    // Kuva varem valmis laetud veebileht        
    ethernet_print_webpage (buf,gPlen);       
 
  }
  return (0);
}
 
 
// Veebileht laetakse kuvamiseks kirjutades andmed TCP saatmise puhvrisse
uint16_t ethernet_load_webpage(uint8_t on_off)
{
  uint16_t plen=0; 
 
  // Laeb html koodi saatmiseks puhvrisse
  // Need suured stringid on salvestatud PSTR makro abil programmimälusse,
  // et mitte raisata liigselt töömälu.
 
  // Laeb veebilehe päise
  plen=ethernet_load_data
  (
   buf,
   0,
   PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type:  text/html\r\nPragma: no-cache\r\n\r\n")
  );
 
  // Laeb veebilehe sisu, milleks on tekst "Kodulabor".  
  plen=ethernet_load_data(buf,plen,PSTR("Kodulabor"));
 
  // Väljasta andmete lõpu aadress puhvris
  return(plen);
}
et/software/homelab/library/module/ethernet.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0