Digitaalne sisend-väljundmoodul v3.3

Digitaalne sisend-väljundmoodul on mõeldud lihtsamateks harjutusteks ja elementaarseks protsessi juhtimiseks. Moodulil on kolm nupp-lülitit ja kolm valgusdioodi (LED), mida saab kasutada AVR sisend-väljundviikudega. Lisaks lihtsatele valgusdioodidele on moodul varustatud ka LED numberindikaatoriga ja LCD ekraanide väljunditega. Digitaalset moodulit on mugav kasutada koos teiste moodulitega, võimaldades juhtida näiteks mootoreid ja kuvada andurite lugemeid. Moodul on varustatud:

 • Rohelise, kollase ja punase valgusdioodiga (LED)
 • Kolme mikrolülitiga.
 • 7-segmendilise numberindikaatoriga.
 • Alfabeetilise LCD ühenduspistikuga.
 • Graafilise LCD ühenduspistikuga (alates versioonist 3.2).
 • Ultraheli kaugusanduri ühenduspistikuga (alates versioonist 3.3).

Elektrilised ühendused

Digitaalse- ja Kontrollermooduli vaheline ühendus

Digitaalne sisend-väljundmoodul on Kontrollermooduli plaadiga ühendatud ühe ribakaabliga porti PA/PC/PG, mis koondab endas 8-viigulisi porte PA ja PC ning 3-viigulist porti PG. Lisaks saab moodul ribakaabli kaudu ka toite (+5 V). Kui moodul on õigesti ühendatud, peab moodulil olev väike roheline LED +5V_OK põlema minema. Kui LED ei sütti, võib põhjuseks olla ribakaabli vale ühendamine.

Moodul on varustatud kolme nupuga: S1, S2 ja S3, mis on ühendatud vastavalt PC0, PC1, PC2 viikudega. Nuppude teine ots on läbi kaitsetakistite ühendatud maaga (loogiline 0). Moodulil olevad 5 mm LED-id: LED1, LED2 ja LED3 on ühendatud vastavalt PC3, PC4 ja PC5 viikudega. LED-ide teine ots (anood) on ühendatud toitega (loogiline 1).

Nuppude ja LED-ide ühenduse skeem

Digitaalne sisend-väljundmoodul on varustatud ühe 7-segmendilise numberindikaatoriga, mis on ühendatud kolme mikrokontrolleri väljundviiguga läbi ajuri A6275. Ajuri andmesignaal (S-IN) on ühendatud viiguga PC6, taktisignaal (CLK) viiguga PC7 ja lukustussignaal (LATCH) viiguga PG2.

7-segmendilise numberindikaatori ühenduse skeem

Digitaalmooduli plaadil on eraldi välja toodud port PA. See on ühendatud samaaegselt kahte erinevasse viikude gruppi, kus esimene grupp on ühendatud läbi nivoomuunduri, võimaldades ühendada 3,3 V pingel töötavaid seadmeid (näiteks graafiline LCD) ja teine grupp on ühendatud otse porti PA (5 V nivoo) ning on joondatud vastavalt standardse tekstilise LCD viikude järgi. Eraldi on välja toodud port PG kaks kasutamata viiku - PG0 ja PG1, kuhu on võimalik ühendada lisaseadmeid, nagu näiteks ultraheli andur (alates mooduli versioonist 3.3). NB! Ultraheli anduri ühendamisel jälgida toite ja signaali kaablite viike, mida ei tohi omavahel segamini ajada. Signaali kaabel tuleb ühendada viikudega, mis on plaadil tähistatud 1 ja 2. Toitekaabel tuleb ühendada nii, et anduri maa (must juhe) oleks ühendatud plaadil oleva maa viiguga, mis on tähistatud märgiga GND.

LCD ekraanide ühenduse skeem

Mooduli ühendamine

Mooduli ühendamine on soovitatav teostada alltoodud järjekorras. Enne ühendamist veenduda, et Kontrollermooduli toide oleks lahti ühendatud.

 1. Ühendada Digitaalne sisend-väljundmoodul Kontrollermooduliga, kasutades ribakaablit.
 2. Ühendada vajadusel JTAG programmaator Kontrollermooduliga.
 3. Ühendada Kontrollermooduli toide.
Digitaalse sisend-väljundmooduli ühendamine

LCD moodul

LCD moodul on moodul, mis hõlmab endas Digitaalse sisend-väljundmooduli ühendusi ja erinevat tüüpi LCD ekraane. Digitaalse mooduli külge on võimalik ühendada 5 V nivool töötavaid alfabeetilisi LCD ekraane ja 3,3 V nivool töötavaid graafilisi LCD ekraane (alates Digitaalmooduli versioonist 3.2). Alfabeetilise ekraani kontrastsuse reguleerimiseks on Digitaalmooduli plaadil väike potentsiomeeter (LCD_BG). Graafilise LCD ekraani kontrastsust reguleeritakse tarkvaraliselt. LCD ekraanid ühendatakse porti PA. Korraga saab kasutada ainult ühte LCD ekraani.

LCD ekraani ühendamine

Mooduli ühendamisel on soovitatav järgida allolevat järjekorda ja enne ühendamist veenduda, et Kontrollermooduli toide on lahti ühendatud.

 1. Ühendada Digitaalne sisend-väljundmoodul Kontrollermooduliga kasutades ribakaablit.
 2. Ühendada alfabeetiline või graafiline LCD ekraan Digitaalmooduliga (korraga ainult üks).
 3. Ühendada vajadusel JTAG programmaator Kontrollermooduliga.
 4. Ühendada Kontrollermooduli toide.
LCD ekraanide ühendamine
et/hardware/homelab/digi/v3.txt · Last modified: 2020/07/20 09:00 by 127.0.0.1
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0